Grudzień 2018Raport o firmach drogowychMuratorplus


BELLATOR

 

Archiwum 2012
   Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych
napisał:   30-11-2012 12:32   odsłon: 1757

  W dniu 20 lutego 2013 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1271).

Przypomnijmy, że nasza organizacja negatywnie opiniowała projekt powyższej ustawy na etapie prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie, a także wystąpiła do Prezydenta Bronisława Komorowskiego o skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie w ramach kontroli następczej niektórych jej artykułów. W opinii Izby przepisy powyższej ustawy mogą być nie zgodne z Konstytucją RP oraz unijnymi dyrektywami dotyczącymi zamówień publicznych, a także negatywnie wpłyną na rynek zamówień publicznych. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 24 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania. Tak więc z postępowań wszczętych od dnia 20 lutego 2013 r. będą wykluczani wykonawcy, którzy wyrządzili szkodę lub zapłacili karę umowną w wysokości nie mniej niż 5% wartości zrealizowanego zamówienia, jeżeli stwierdzające to orzeczenie sądu uprawomocniło się nie wcześniej niż 20 lutego 2010 r. Natomiast wykonawcy, którzy z własnej woli, bez wchodzenia na ścieżkę sądową pokryją szkodę lub zapłacą karę umowną w wysokości 5% i więcej wartości zrealizowanego zamówienia nie będą zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 1 ustawy wykluczani z postępowań. 

   
<< Powrót
© 2007-2018 OIGD ESC S.A. Aplikacje internetowe