Listopad 2018Raport o firmach drogowychMuratorplus


BELLATOR

 

Aktualności
[26-10-18]   odsłon: 55

Zarząd Ogólnopolskie Izby Gospodarczej Drogownictwa przesłał do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii opinię do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych.

Izba jako organizacja zrzeszająca firmy drogowe i mostowe oraz firmy działające na rzecz branży Izba pozytywnie zaopiniowała zaproponowane przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii rozwiązania.

Przewidziane w projekcie zmiany, między innymi w Kodeksie postępowania cywilnego, Prawie zamówień publicznych, Ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Ustawie o finansach publicznych, czy Ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z pewnością wpłyną na poprawę płynności finansowej firm, w szczególności MŚP, co powinno przynieść wymierne korzyści dla całej gospodarki.

  
 więcej » 

  Wystąpienie OIGD i PZPB w sprawie realizacji projektów drogowych i kolejowych
[08-10-18]  

 

Pan Andrzej Adamczyk
Minister Infrastruktury        
 
Dot.: Realizacja projektów drogowych i kolejowych
 
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa wraz z Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa w sposób stały i konsekwentny monitorują sytuację rynkową jak i podejmują działania w kierunku poprawy warunków prowadzenia działalności budowlanej w Polsce.
Od szeregu miesięcy wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, dyskutujemy nad złożonym zagadnieniem waloryzacji kontraktów, zarówno w ujęciu mechanizmów do zastosowania na przyszłość jak i w zakresie kontraktów zawartych w minionych dwóch latach.
Sytuacja rynku budowlanego w przeciągu ostatnich kilku lat stała się skomplikowana i trudna. Nie można nie dostrzegać narastającego trendu wzrostowego cen w zasadzie wszystkich rodzajów materiałów (w szczególności asfaltów, kruszyw, stali, cementów, materiałów ceramicznych, ale nie wyłącznie) i wyrobów budowlanych oraz sprzętu. Nie bez znaczenia dla kondycji branży pozostaje także poważny wzrost cen paliw, zwiększający koszty transportu i samych robót, mający charakter zjawiska trwałego. Coraz powszechniejsze problemy kadrowe utrudniają i znacząco podnoszą koszty realizacji inwestycji. Procesy te nie były możliwe do precyzyjnego przewidzenia a tym bardziej skalkulowania i oszacowania wówczas, gdy wykonawcy składali oferty w roku 2016 czy nawet 2017.
Wszystkie te zdarzenia makroekonomiczne powodują, iż sytuacja finansowa wielu firm budowlanych permanentnie i znacząco pogarsza się. Staje się to udziałem zarówno firm dużych realizujących największe inwestycje i posiadających znaczące portfele zleceń, jak i firm średnich oraz tych mniejszych, występujących zazwyczaj jako podwykonawcy lub co najwyżej wykonawcy niewielkich zamierzeń inwestycyjnych. Pozwala to na przyjęcie tezy, iż problem płynności finansowej branży budowlanej nabiera wymiaru sektorowego, niezależnie od wymiaru uczestnictwa danej firmy na rynku usług budowlanych.
Mając powyższe na uwadze, przyjrzeliśmy się w minionym czasie stopniowi wykorzystania instrumentów, którymi już dysponują inwestorzy publiczni – zwłaszcza GDDKiA oraz PKP PLK S.A., to jest instrumentom kontraktowym. Konsekwentne stosowanie niektórych z nich pozwoliłoby w naszej ocenie skutecznie rozwiązać szereg wyzwań związanych ze zmianami sytuacji na rynku oraz dodatkowymi kosztami, które te zmiany generują. W świetle naszych obserwacji, wciąż w niewielkim zakresie wykorzystywane są już istniejące na gruncie zawartych kontraktów publicznych mechanizmy korekty wynagrodzenia. Pomimo tego, iż kontrakty zawierane przez m.in. GDDKiA i PKP PLK S.A. przewidują w swojej treści postanowienia pozwalające na przynajmniej częściową rekompensatę wpływu opisanych powyżej zjawisk makroekonomicznych na koszty wykonawstwa robót, to jednak ich wykorzystywanie w praktyce ma miejsce sporadycznie.
Znacząca większość kontraktów infrastrukturalnych została zawarta w oparciu o zmodyfikowane Warunki Kontraktowe FIDIC. Zwróciliśmy uwagę, że kontrakty te zawierają m.in.:
· klauzule waloryzacyjne, jak i regulacje dotyczące tzw. Kosztu (subklauzula 1.1.4.3. Warunków Kontraktu) umożliwiające pewne urealnienie kosztów realizacji inwestycji,
· klauzule dotyczące rozkładu ryzyk obciążających strony (subklauzula 17.3.), oraz
· klauzule regulujące następstwa wystąpienia danego ryzyka (subklauzula 17.4.).
W realiach poszczególnych kontraktów dostrzegalna jest swoista niechęć lub nadmierna ostrożność zamawiających w stosowaniu ww. instytucji. Dotyczy to w szczególności zapłaty Kosztu. Klauzule umowne umożliwiają bowiem dokonanie zapłaty wszelkich uzasadnionych i udokumentowanych wydatków poniesionych przez Wykonawcę bezpośrednio na Placu Budowy, bez narzutów i innych obciążeń, wraz z podatkiem VAT. Tym samym, pomimo istnienia takiej możliwości, w praktyce nie jest wykorzystywane instrumentarium, którego intencją wprowadzenia było zrekompensowanie wykonawcom dodatkowych kosztów realizacji robót, w wydłużonym czasie spowodowanym ryzykami np. badaniami archeologicznymi czy niesprzyjającymi warunkami pogody.
W związku z tym, zwracamy się do Pana Ministra z informacją o naszych spostrzeżeniach dotyczących obserwowanego zjawiska. Zastosowanie wskazanych powyżej  instrumentów umownych, a zwłaszcza klauzuli 1.1.4.3 dotyczącej Kosztu, jakkolwiek nie będzie stanowiło uniwersalnego remedium na wszystkie problemy związane z realizacją kontraktów, może stanowić istotne ułatwienie i usprawnienie w procesie realizacji inwestycji. Tym samym oddziaływać będzie korzystnie także na sytuację inwestorów, zmniejszając ryzyko opóźnień czy też niewykonania inwestycji.
 
Barbara Dzieciuchowicz
Prezes Zarządu OIGD
 
Jan Styliński
Prezes Zarządu PZPB
  

  XV MISTRZOSTWA POLSKI DROGOWCÓW W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM I SNOWBOARDZIE IMIENIA WOJTKA MALUSI
[01-10-18]  
Zarząd Izby uprzejmie informuje, iż XV MISTRZOSTWA POLSKI DROGOWCÓW W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM I SNOWBOARDZIE IMIENIA WOJTKA MALUSI odbędą się w dniu 2 marca 2019 roku w Zakopanem na Stoku Szymoszkowa. Baza noclegowa oraz zakończenie zawodów będzie w Hotelu Mercure Kasprowy Zakopane.


 

  

[28-09-18]   odsłon: 89

Zarząd Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa przypomina o obowiązku uczestnictwa w trwającym aktualnie w GUS pilotażu dotyczącym badania cen na formularzu C-04M – „Sprawozdanie o cenach robót budowlano montażowych realizowanych na drogach, ulicach i mostach” dostępnym na portalu sprawozdawczym GUS od 21 do 30/31 dnia każdego miesiąca.

  
 więcej » 

[27-09-18]   odsłon: 68

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa w dniu 19 września br. ponownie wystąpiła zarówno do Premiera RP (pismo OIGD 108/2018) jak i Ministra Finansów (OIGD 109/2018) w sprawie stosowania różnych stawek podatku VAT na usługi utrzymaniowe realizowane dla GDDKiA. W pismach tych Zarząd Izby zwrócił uwagę, że nie podjęcie przez Rząd merytorycznej decyzji w tej sprawie powoduje, iż urzędy administracji skarbowej dalej prowadzą czynności kontrolne w tym temacie, włącznie z zajmowaniem kont przedsiębiorców. Sytuacja ta w zdecydowanej większości dotyczy małych i średnich rodzinnych firm, które nie mogą z przyczyn formalnych startować w kolejnych przetargach, co oznacza ich likwidację.

W dniu 21 września br. Izba wystosowała również pismo do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z prośbą o spotkanie na temat działań GDDKiA w temacie podatku VAT na usługi utrzymaniowe (pismo OIGD 110/2018).

  
 więcej » 

[25-09-18]   odsłon: 85

 


Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa oraz LOTOS Asfalt Sp. z o.o. we współpracy z Politechniką Gdańską organizują seminarium: „Plany i wyzywania związane z budową infrastruktury drogowej województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego”.

Seminarium odbędzie się 11 października 2018 r. w Auli Politechniki Gdańskiej, przy ulicy Gabriela Narutowicza 11/12 w Gdańsku.

  
 więcej » 

  "Drogi i mosty do nowoczesnej Polski" - debata na XXVIII Forum Ekonomicznym w Krynicy
[07-09-18]  

Jak budować drogi i mosty lepiej i sprawniej– zastanawiali się uczestnicy debaty zorganizowanej przez tygodnik „Wprost” na Forum Ekonomicznym w Krynicy. W dyskusji uczestniczyli: Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, Łukasz Smółka, szef gabinetu politycznego Ministra Infrastruktury, Barbara Dzieciuchowicz, prezes zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, Michał Mental, członek zarządu Wasko S.A.oraz dr Leszek Buller, dyrektor Centrum Projektów Europejskich.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z video z debaty: 

 
Źródło: Jan Krynicki, Rzecznik prasowy GDDKiA
 
  

[31-07-18]   odsłon: 161

  Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa oraz Polski Związek Pracodawców Budownictwa – organizacje zrzeszające większą część rynku budownictwa infrastrukturalnego w Polsce, zwróciły się do Premiera Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry w związku z zaprezentowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości w dniu 16 lipca 2018 roku, propozycją zmian dotyczących rozliczania robót budowlanych, w szczególności realizowanych na zlecenie Skarbu Państwa przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

  
 więcej » 

[24-07-18]   odsłon: 144

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa przekazała na ręce Pana Mariusza Haładyja Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii uwagi do „Koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych” zarówno w zakresie przedstawionych dziewięciu obszarów, jak również dodatkowe uwagi wynikające ze stosowania aktualnie obowiązujących przepisów Prawa Zamówień Publicznych.

  
 więcej » 

  Konferencja KZP: Sposoby unikania sporów sądowych na tle biało-czerwonego FIDIC
[04-07-18]  
Miło nam poinformować, że Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa objęła patronatem konferencję „Sposoby unikania sporów sądowych na tle biało-czerwonego FIDIC”, która odbędzie się 24 września 2018r, w Warszawie.
Mając na uwadze ilość kwestii dyskusyjnych, które często urastają do rangi kosztownego i długotrwałego sporu pomiędzy poszczególnymi stronami procesu budowlanego, jesteśmy przekonani, że warto w sposób polubowny rozwiązywać spory, wynikłe w czasie realizacji inwestycji publicznej. Dlatego też chętnie promujemy niniejszą konferencję, jako ważną i potrzebną inicjatywę. Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółowym programem konferencji oraz do rejestracji online na stronę https://www.polubownepzp.pl/.
 


 

  

1 2 3 4 >>>

© 2007-2018 OIGD ESC S.A. Aplikacje internetowe