Kwiecień 2017BELLATOR 

Aktualności
[21-04-2017 08:42]   odsłon: 8

Nagroda „Polskie Drogi 'XXI” to wyjątkowe wyróżnienie przyznawane osobom, firmom i  instytucjom odnoszącym sukcesy w dziedzinie drogownictwa i mającym znaczący wpływ na rozwój infrastruktury drogowej w Polsce.

Organizatorami Nagrody „Polskie drogi 'XXI” są:  Redakcja miesięcznika „Polskie Drogi”, Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa.

  
więcej »

[20-04-2017 15:49]   odsłon: 9

Raport opracowała Arcata Partners, we współpracy z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Drogownictwa,  korzystając z  opinii zarządów firm działających w branży drogowej. Raport został opracowany na podstawie zbadania sytuacji finansowej 420 firm drogowych działających w Polsce. Analizowana była sytuacja w okresie ostatnich dwudziestu lat, na podstawie sprawozdań finansowych firm - od roku 1996 do końca roku 2015, a na podstawie ankiet także dla roku 2016.

  
więcej »

[20-04-2017 10:30]   odsłon: 14
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa w marcu br. wystosowała do GDDKiA dwa pisma w ramach toczącej się debaty nt. optymalizacji kosztów budowy dróg w Polsce.
  
więcej »

[13-04-2017 11:18]   odsłon: 49

Uwagi do Instrukcji DP-T 14 Ocena jakości na drogach krajowych. Część I. Roboty drogowe. Załącznik do zarządzenia nr 10 GDDKiA z dnia 30 marca 2017r.

- W wersji opublikowanej na stronach GDDKiA dnia 30.03.2017 roku jedyną zmianą jakiej dokonano w stosunku do wersji z dnia 16.02.2017 jest granica, dla której ustala się potrącenia za wartość średnią lepiszcza rozpuszczalnego (odzyskanego) dla kategorii ruchu KR3-7 (z wartości 0,11% na 0,16% tabela 1, propozycja GDDKiA).

- Nie uwzględniono żadnej z uwag przedstawicieli OIGD i PSWNA przedstawionych na spotkaniach i zawartych w przygotowanej propozycji zapisów Instrukcji DP-T14 v z dnia 01.03.2017r. i tak:

  
więcej »

XXIII Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA, MASZBUD, TRAFFIC-EXPO, ROTRA, EUROPARKING
[07-04-2017 11:15]  
Członkowie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa
Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA, MASZBUD, TRAFFIC-EXPO, ROTRA, EUROPARKING, które odbędą się w Kielcach w dniach 9 – 11 maja br., to wydarzenie, na które co roku czekają wszyscy związani z budownictwem drogowym. Izba od początku towarzyszy tym Targom, wierząc że są jednym z tych ważnych miejsc, gdzie mogą spotkać się i prowadzić merytoryczny dialog partnerzy przygotowujący i realizujący obecne i przyszłe inwestycje drogowe. Targi te na stałe wpisały się w kalendarz najważniejszych spotkań naszej branży i każdego roku gromadzą firmy związane z budownictwem drogowym, inżynierią ruchu oraz bezpieczeństwem drogowym.
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa będzie miała na Targach swoje stoisko, dlatego chcielibyśmy zaproponować naszym członkom możliwość wyłożenia na stoisku Izby swoich folderów, jak również wykorzystania go do spotkań biznesowych.
Stoisko Izby o numerze E2 jest do Państwa dyspozycji, w celu uzgodnienia szczegółów prosimy o kontakt z biurem Izby.
Z poważaniem,
Barbara Dzieciuchowicz
Prezes Zarządu
  

[05-04-2017 12:21]   odsłon: 76

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych oraz Polski Związek Pracodawców Budownictwa w dniu14 marca br.   zwróciły się do Ministra Jerzego Szmita z prośbą o ocenę bieżącej sytuacji i aktualnego stanu wymagań prawnych i technicznych (wprowadzanych do stosowania przez GDDKiA) dotyczących właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogowych określonych w załączniku nr. 6 do rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 124).

  
więcej »

Walne Zgromadzenie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa
[15-02-2017 13:45]  
Zarząd Izby uprzejmie informuje, iż tegoroczne Walne Zgromadzenie Izby planowane jest w dniach 8 - 9 czerwca br. w Krakowie. Szczegółowe informacje zostaną do Państwa przesłane po podjęciu przez Radę Izby stosownych uchwał.
  

[06-02-2017 11:58]   odsłon: 217
W dniu 2 lutego 2017 roku w MIB podczas konferencji prasowej minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk oraz wiceminister Jerzy Szmit podsumowali efekty prac Rady Ekspertów oraz zaprezentowali elementy nowej umowy na realizację inwestycji drogowych.
Dialog z wykonawcami jest konieczny. Zapewnia go Rada Ekspertów, która pracuje nad nowymi zasadami optymalizacji realizacji inwestycji drogowych – podkreślił minister A. Adamczyk.
  
więcej »

[03-03-2016 00:00]   odsłon: 1102

9 czołowych organizacji polskiej branży drogowej przedstawiło dziś „Białą Księgę Branży Drogowej” zawierającą wspólne rekomendacje dotyczące pożądanych zmian w polskim drogownictwie w obszarze ekonomiczno-finansowym, prawno-administracyjnym, rynkowym, zawodowym oraz zarządzania ruchem, a także kluczowe postulaty wobec planowanej realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad. Wspólnie przygotowany dokument przekażą przedstawicielom administracji państwowej odpowiedzialnym za realizację zadań związanych z danym obszarem problemowym.

 

 

 

 

 

 

  
więcej »

[12-04-17]   odsłon: 145

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa wspólnie z Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa i Polskim Stowarzyszeniem Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych we współpracy z firmą Wegarten Construction (reprezentującą w Europie Centralnej kilka firm amerykańskich)  zorganizowały w styczniu br. merytoryczne spotkanie przedsiębiorców branży drogowej, na którym zaprezentowane zostały przez partnerów amerykańskich najnowsze doświadczenia rynku amerykańskiego w zakresie metod uszorstnienia nawierzchni z betonu cementowego.

 

Temat spotkania: "NOWOCZESNE METODY STOSOWANE W USA POLEPSZENIA WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWPOŚLIZGOWYCH I OBNIŻENIA EMISJI HAŁASU NA NAWIERZCHNIACH DROGOWYCH I LOTNISKOWYCH Z BETONU CEMENTOWEGO".

 
  
 więcej » 

1 2 3 4 >>>

© 2007-2017 OIGD ESC S.A. Aplikacje internetowe